Blog

There is a chance that your Magento store is not yet ready for GDPR, if you are still not sure how to approach this problem, you've come to the right place. In this post, we compare the two robust extensions that allow the implementation of the GDPR in Magento created by Amasty and Aheadworks.

Read More

The Internet of Things is a concept that has been established for several years in the consciousness of B2C stores. Even the use of beacons allows you to generate a unique shopping experience, such as illuminated shelves to locate the item you are looking for in a stationary store. Offline is increasingly connected to online, and the Internet of Things (IoT) supports this phenomenon. The B2B sector is also increasingly looking at the Internet of Things.

Read More

Internet rzeczy jest pojęciem które zadomowiło się już od kilku ładnych lat w świadomości sklepów B2C. Użycie choćby beaconów pozwala na generowanie niepowtarzalnych odczuć zakupowych jak choćby podświetlane półki pozwalające zlokalizować szukany przedmiot w sklepie stacjonarnym. Offline coraz częściej łączy się z online, a Internet rzeczy (IoT) wspomaga to zjawisko. Coraz częściej na Internet of Things spogląda również sektor B2B.

Read More

Jedna z najlepszych platform e-commerce Magento postawiło na silne zwiększenie swojej obecności w sprzedaży B2B. Wraz z wydaniem wersji 2.2 platforma ma ułatwić ma ułatwić cyfrowe przejście producentom i dystrybutorom, upraszczając często skomplikowane reguły biznesowe i transakcje oraz integracje z zewnętrznymi systemami ERP.

Read More

One of the best e-commerce platforms - Magento decided to immensely enlarge its presence within B2B sales. Along with the new version 2.2 the platform is going to make the digital transition easier for producers and distributors, often covering complicated business rules and transactions and integrations with external ERP systems.

Read More

Tags:

More and more companies are selling products simultaneously in the B2B and B2C channels to increase sales and their market shares. Companies that produce goods or sell it in larger quantities can benefit from economies of scale and generate huge margins sold directly to consumers, not just to companies with a wholesale discount.

Read More

It’s not a secret that eCommerce is the basis of B2B strategy. From growing income to increased satisfaction and client’s loyalty, companies see a chance for growth thanks to digital channels.

Read More

Oczekiwania klientów nieustannie rosną, niezależnie od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo. Aby utrzymać się na rynku firmy B2B muszą poddać się cyfrowej transformacji. Jeżeli nie oferujesz lepszego interfejsu internetowego, mobilnego czy konwersacyjnego Twoi klienci poszukają dostawcy który to robi.

Trzy piorytety w mobilnej strategii B2B

Read More

Customer expectations are constantly growing, regardless of the industry in which the company operates. B2B companies must undergo digital transformation to stay on the market. If you do not offer a better web interface, mobile or conversational, your customers will look for a provider who does.

Trzy piorytety w mobilnej strategii B2B

Read More

Tags:

Czas potrzebny na znalezienie produktu jest kluczową zmienną dobrze zaprojektowanego systemu B2B. Skuteczna wyszukiwarka może być i zazwyczaj jest czynnikiem kluczowym dla właściwego jego działania. Poprzez właściwe przygotowanie powinna zapewnić łatwy i szybki dostęp do produktów dla kontrahentów. Jakie czynniki wpływają na to że wyszukiwarka spełnia swoją rolę?

Wyszukiwarka dla systemu B2B

Read More

The time needed to find a product is a key variable of a well-designed B2B system. An effective search engine can and usually is a key factor for its proper operation. Through proper preparation should ensure easy and quick access to products for contractors. What factors influence the fact that the search engine fulfills its role?

Wyszukiwarka dla systemu B2B

Read More

Magento mimo iż mocno rozpowszechnione, wciąż pozostaje jedną z bardziej skomplikowanych platform do wdrożenia. W związku z powyższym jego wdrożenie powinno zostać należycie zaplanowane, a następnie przeprowadzone, tak aby sam proces przeszedł możliwie bezproblemowo. Typowe wdrożenie Magento można podzielić na kilka typowych etapów.

Proces Wdrożenia Magento

Read More

Tags:

Even though Magento is very popular and used widely, it still is one of the most complicated platforms to implement. Therefore, its implementation should be properly planned and carried out accordingly, in a way that the process will go smoothly and with no problems. Typical Magento implementation can be divided into a few stages.

Proces Wdrożenia Magento

Read More

Tags:

The new Google reCAPTCHA service and the two-step authentication function (2FA) are now available in Magento. Magento has added the functionality of reCAPTCHA and 2FA to all versions of Magento 2.1 and higher. ReCAPTCHA and 2FA authentication modules provide increased security to protect the Magento store by reducing unauthorized access and significantly reducing spam.

Nowa Recaptcha Google

Read More

Tags:

Nowa usługa Google reCAPTCHA i dwuetapowa funkcja uwierzytelniania (2FA) od teraz jest dostępna w Magento. Magento dodało funkcjonalność reCAPTCHA i 2FA do wszystkich wersji Magento 2.1 i wyższych. Moduły uwierzytelniania reCAPTCHA i 2FA zapewniają zwiększone bezpieczeństwo w celu ochrony sklepu Magento poprzez ograniczenie nieautoryzowanego dostępu i znaczną redukcję spamu.

Nowa Recaptcha Google

Read More

Tags:

Magento enjoys immense popularity among large online stores both in Poland and in the world. High scalability and the ability to adapt Magento to your own needs makes it a popular choice among large online stores and well-known recognizable brands.

Największe sklepy Magento

Read More

Tags:

Magento cieszy się niesłabnącą popularnością wśród dużych sklepów internetowych zarówno w Polsce jak i na świecie. Wysoka skalowalność i możliwość dostosowania Magento pod własne potrzeby sprawia, iż jest ono popularnym wyborem wśród dużych sklepów internetowych i znanych rozpoznawalnych marek.

Największe sklepy Magento

Read More

In the case of small online stores, the choice of a potential platform is really high Woocommerce, Shopify, X-Cart, Zen Cart, Prestashop, Open Cart, osCommerce and dozens of other platforms compete for the choice of sellers. But what about large online stores that require Enterprise-class software? There are just a few sensible solutions, the most important of them is Hybris, belonging to SAP, Demandware belonging to Salesforce and Magento belonging to Adobe. The following article will focus on the comparison of the last two.

Porównanie plaftorm dla dużych sklepów Magento i Demandware

Read More

Tags:

W przypadku małych sklepów internetowych wybór potencjalnej platformy jest naprawdę spory Woocommerce, Shopify, X-Cart, Zen Cart, Prestashop, Open Cart, osCommerce i dziesiątki innych platform rywalizują o wybór przez sprzedających. Co jednak w przypadku dużych sklepów internetowych które wymagają oprogramowania klasy Enterprise? Tutaj sensowne rozwiązania można policzyć na palcach jednej ręki, najważniejsze z nich to Hybris, należący do SAP, Demandware należący do Salesforce oraz Magento należące do Adobe. W poniższym artkule skupimy się na porównaniu dwóch ostatnich.

Porównanie plaftorm dla dużych sklepów Magento i Demandware

Read More

Tags:

Pomiędzy sprzedażą B2B a B2C występują istotne różnice. Podstawową jest liczba transakcji które muszą przetworzyć platformy, obsługujące poszczególne rozwiązania. W przypadku B2C konieczna jest obsługa wielu małych transakcji a proces zakupowy jest z reguły dużo prostszy. W przypadku transakcji B2B ich wolumen jest z reguły dużo mniejszy, natomiast wartość pojedynczego koszyka wielokrotnie przekracza tą, która występuje w przypadku sklepu B2C. W związku z powyższym inny jest też proces zakupowy oraz wymagania.

Najważniejsze różnice pomiędzy B2B a B2C

Read More