Blog

Magento officially announced the end date of support for Magento 1. Bearing in mind that many companies actively used Magento version 1, the official Magento support was systematically prolonged, but ultimately the company decided to publish the official end date of the support.

Read More

Tags:

SAP is software for enterprises designed to manage such aspects of e-commerce as various business operations and relationships between companies and clients. Although SAP systems are most often used by large companies, there are software solutions designed for small enterprises as well. There are of course appropriate extensions that simplify the integration of Magento 2 SAP.

Read More

SAP to oprogramowanie dla przedsiębiorstw zaprojektowane do zarządzania takimi aspektami e-commerce, jak różne operacje biznesowe i relacje między firmą a klientami. Chociaż systemy SAP są najczęściej używane przez duże firmy, istnieją rozwiązania programowe przeznaczone dla małych przedsiębiorstw. Są oczywiście odpowiednie rozszerzenia, które upraszczają integrację Magento 2 SAP.

Read More

Tags:

Istnieje szansa że Twój sklep Magento nie jest jeszcze gotowy na RODO, jeżeli nadal nie jesteś pewien jak podejść do tego problemu trafiłeś we właściwe miejsce. W tym poście porównamy dwa solidne rozszerzenia pozwalające na wdrożenie RODO a w zasadzie bardziej ogólnie GDPR w Magento stworzone przez Amasty oraz Aheadworks.

Read More

Tags:

There is a chance that your Magento store is not yet ready for GDPR, if you are still not sure how to approach this problem, you've come to the right place. In this post, we compare the two robust extensions that allow the implementation of the GDPR in Magento created by Amasty and Aheadworks.

Read More

The Internet of Things is a concept that has been established for several years in the consciousness of B2C stores. Even the use of beacons allows you to generate a unique shopping experience, such as illuminated shelves to locate the item you are looking for in a stationary store. Offline is increasingly connected to online, and the Internet of Things (IoT) supports this phenomenon. The B2B sector is also increasingly looking at the Internet of Things.

Read More

Internet rzeczy jest pojęciem które zadomowiło się już od kilku ładnych lat w świadomości sklepów B2C. Użycie choćby beaconów pozwala na generowanie niepowtarzalnych odczuć zakupowych jak choćby podświetlane półki pozwalające zlokalizować szukany przedmiot w sklepie stacjonarnym. Offline coraz częściej łączy się z online, a Internet rzeczy (IoT) wspomaga to zjawisko. Coraz częściej na Internet of Things spogląda również sektor B2B.

Read More

Jedna z najlepszych platform e-commerce Magento postawiło na silne zwiększenie swojej obecności w sprzedaży B2B. Wraz z wydaniem wersji 2.2 platforma ma ułatwić ma ułatwić cyfrowe przejście producentom i dystrybutorom, upraszczając często skomplikowane reguły biznesowe i transakcje oraz integracje z zewnętrznymi systemami ERP.

Read More

One of the best e-commerce platforms - Magento decided to immensely enlarge its presence within B2B sales. Along with the new version 2.2 the platform is going to make the digital transition easier for producers and distributors, often covering complicated business rules and transactions and integrations with external ERP systems.

Read More

Tags:

More and more companies are selling products simultaneously in the B2B and B2C channels to increase sales and their market shares. Companies that produce goods or sell it in larger quantities can benefit from economies of scale and generate huge margins sold directly to consumers, not just to companies with a wholesale discount.

Read More

It’s not a secret that eCommerce is the basis of B2B strategy. From growing income to increased satisfaction and client’s loyalty, companies see a chance for growth thanks to digital channels.

Read More

Oczekiwania klientów nieustannie rosną, niezależnie od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo. Aby utrzymać się na rynku firmy B2B muszą poddać się cyfrowej transformacji. Jeżeli nie oferujesz lepszego interfejsu internetowego, mobilnego czy konwersacyjnego Twoi klienci poszukają dostawcy który to robi.

Trzy piorytety w mobilnej strategii B2B

Read More

Customer expectations are constantly growing, regardless of the industry in which the company operates. B2B companies must undergo digital transformation to stay on the market. If you do not offer a better web interface, mobile or conversational, your customers will look for a provider who does.

Trzy piorytety w mobilnej strategii B2B

Read More

Tags:

Czas potrzebny na znalezienie produktu jest kluczową zmienną dobrze zaprojektowanego systemu B2B. Skuteczna wyszukiwarka może być i zazwyczaj jest czynnikiem kluczowym dla właściwego jego działania. Poprzez właściwe przygotowanie powinna zapewnić łatwy i szybki dostęp do produktów dla kontrahentów. Jakie czynniki wpływają na to że wyszukiwarka spełnia swoją rolę?

Wyszukiwarka dla systemu B2B

Read More

The time needed to find a product is a key variable of a well-designed B2B system. An effective search engine can and usually is a key factor for its proper operation. Through proper preparation should ensure easy and quick access to products for contractors. What factors influence the fact that the search engine fulfills its role?

Wyszukiwarka dla systemu B2B

Read More

Magento mimo iż mocno rozpowszechnione, wciąż pozostaje jedną z bardziej skomplikowanych platform do wdrożenia. W związku z powyższym jego wdrożenie powinno zostać należycie zaplanowane, a następnie przeprowadzone, tak aby sam proces przeszedł możliwie bezproblemowo. Typowe wdrożenie Magento można podzielić na kilka typowych etapów.

Proces Wdrożenia Magento

Read More

Tags:

Even though Magento is very popular and used widely, it still is one of the most complicated platforms to implement. Therefore, its implementation should be properly planned and carried out accordingly, in a way that the process will go smoothly and with no problems. Typical Magento implementation can be divided into a few stages.

Proces Wdrożenia Magento

Read More

Tags:

The new Google reCAPTCHA service and the two-step authentication function (2FA) are now available in Magento. Magento has added the functionality of reCAPTCHA and 2FA to all versions of Magento 2.1 and higher. ReCAPTCHA and 2FA authentication modules provide increased security to protect the Magento store by reducing unauthorized access and significantly reducing spam.

Nowa Recaptcha Google

Read More

Tags:

Nowa usługa Google reCAPTCHA i dwuetapowa funkcja uwierzytelniania (2FA) od teraz jest dostępna w Magento. Magento dodało funkcjonalność reCAPTCHA i 2FA do wszystkich wersji Magento 2.1 i wyższych. Moduły uwierzytelniania reCAPTCHA i 2FA zapewniają zwiększone bezpieczeństwo w celu ochrony sklepu Magento poprzez ograniczenie nieautoryzowanego dostępu i znaczną redukcję spamu.

Nowa Recaptcha Google

Read More

Tags:

Magento enjoys immense popularity among large online stores both in Poland and in the world. High scalability and the ability to adapt Magento to your own needs makes it a popular choice among large online stores and well-known recognizable brands.

Największe sklepy Magento

Read More

Tags: